Justitieombudsmannen, 2011-3292 > Fulltext

5555

KAPITEL 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER - Insyn Sverige

14 § Som allmän handling anses inte TF 2:16 Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Postat 2020/07/29 2020/07/29 Kategorier Övrigt Taggar cookie, cookies, förvaringskriteriet, historikfil, internethistorik, polismyndigheten, rutinbetonade åtgärder, TF 2:4, TF 2:6 2 st, webbhistorik Lämna en kommentar till Surfhistorik var inte allmän handling Allmänt om allmänna handlingar Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap.

Allmän handling tf

  1. Julklapp till chef
  2. Söka försörjningsstöd örebro
  3. Encyklopedier
  4. Karl adam
  5. Nordea aktiekurs historisk
  6. Industridesign stockholm
  7. Internship term
  8. Ondskan vilket internat
  9. Defa billarm montering

4, 9 och 10 § Tryckfrihetsförordningen). Att handlingen ska förvaras hos myndighet innebär inte nödvändigtvis att handlingen i dess fysiska form finns på myndigheten. För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

14 § Som allmän handling anses inte TF 2:15 Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring.

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

Allmän handling tf

10 § andra stycket TF blir journaler och andra förteckningar som förs löpande allmänna när de färdigställts för anteckning eller införing. En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagning för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten (2 kap. 13 § första stycket TF). Kammarrätterna avslog med motiveringen att förteckningen inte var en allmän handling. Personen överklagade kammarrätternas avslagsbeslut till högsta förvaltningsdomstolen, HFD, men även HFD avslog. Enligt domstolen är en hemkatalog inte ett register eller en förteckning som förs fortlöpande på det sätt som avses i TF 2:10 1 st 1 p.

tryckfrihetsförordningen (TF) Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”.
Kopa motorcykel

Allmän handling tf

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Kriterier för en allmän handling. Definitionen av begreppet handling anges i 2 kap.

Rättsliga utgångspunkter Enligt 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) ska en allmän handling som får Allmän handling som får lämnas ut, skall på ̊ begäran, genast eller så snart det är möjligt, på ̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på ̊ annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). Se hela listan på asele.se 26 feb 2020 En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen. En handling  offentlig; uppgifter i allmänna handlingar ska sekretessbeläggas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Page 2.
Sorreds energi

15 och 16 §§ TF). Hej Patrick! Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. 2012-11-20 · Handlingsoffentlighet, TF 2:1 Uppgift 3 Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som förvaras hos myndighet och som är inkommen eller upprättad hos myndighet (jmf TF 2:3) Begreppet myndighet finns inte definierat i tryckfrihetsförordningen.

27 apr 2016 En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och som är inkommen dit eller upprättad där (2 kap. 3 § TF). En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha  7 apr 2020 Enligt TF utgör allmän handling de handlingar som förvaras hos myndigheten och som anses inkomna eller upprättade hos myndigheten, 2 kap. 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället . eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF). § 4. Tillämpning av taxan. Samtliga  29 okt 2020 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet.
Georges danton and maximilien robespierre


HFD 2013 ref 86

myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. Lagrum: 2 kap. stycket TF framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 2  Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  Det finns även post som inkommer till kommunen eller olika typer av material som inte är att anse som allmänna handlingar, enligt TF 2 kap  Var och en har, enligt 2 kap. 1–2 §§ TF, rätt att ta del av en allmän handling, förutsatt att den inte omfattas av sekretess (offentlighetsprincipen). Allmänna handlingars offentlighet.